Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller föreskrifter som anges syfta till att på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt möjliggöra en rationell hantering och användning av material, byggnadsstrukturer och områden som har eller kan ha förorenats med radioaktivt ämne vid verksamhet med joniserande strålning. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om friklassning som ska iakttas av den som bedriver eller har bedrivit verksamhet som kräver tillstånd eller är anmälningspliktig enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bestämmelser.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 6 februari 2018 då Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning ska upphöra att gälla.