Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om radon på arbetsplatser

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) nya föreskrifter om radon på arbetsplatser (2017:XX).

Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar för arbetsgivare jämfört med gällande regler.

Arbetsgivare för verksamheter där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 som ett årsmedelvärde, måste anmäla detta till SSM. Anmälan ska förnyas vart tionde år och en anmälningsavgift tas ut för varje anmälningstillfälle.

Ytterligare krav ställs på arbetsgivare vars arbetstagare riskerar att exponeras för mer än 0,72 megabecquereltimmar per kubikmeter (MBqh/m3), t.ex. gruvarbetare. I dessa verksamheter måste arbetsgivaren identifiera exponerade arbetstagare, ta fram rutiner för hur exponeringen bestäms, och hur den kan hållas så låg som möjligt. Rutinerna ska dokumenteras och hållas uppdaterade. Radonexponeringen ska fastställas genom individuell mätning där mätresultatet ska sparas i 10 år och kunna lämnas ut på begäran.