Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till ändrade föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Swedac föreslår ändringar i sina föreskrifter om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Förslaget innebär att certifieringsorgan för ISO standardisering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet ska kunna ansöka om en frivillig ackreditering hos Swedac. I dag finns det en aktör som erbjuder certifiering men inget ackrediterat certifieringsorgan.