Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ

Remissen innehåller ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ till Europeiska unionen. Föreskrifterna avses ersätta Swedacs föreskrifter (STAFS 2002:6) för organ anmälda till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under EG-rättsliga bestämmelser. Ändringarna är en följd av Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter. Beslutet innehåller bl.a. horisontella referensbestämmelser med generella krav på anmälda organ och avsikten är att lagstiftare inom EU ska beakta dessa bestämmelser när nya och omarbetade produktdirektiv utarbetas.

Taggar:

anmälda organ