Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar, m.m.

Den aktuella remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om utformning av tillsatsanordningar till taxametrar samt förslag om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:11) om taxametrar och i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameterutrustning. Förslaget syftar dels till att uppdatera nu gällande bestämmelser om tillsatsanordningar för att underlätta tillsyn och försvåra ekonomisk brottslighet vid användning av taxameter, dels till att förenkla det aktuella regelverket så att de tekniska kraven på taxametrar och tillsatsanordningar bättre stämmer överens. För tillverkare av taxameterutrustning medför förslaget nya krav på bl.a. typkontroll, anmälan vid ändringar i en tillsatsanordning samt viss omställning av produktionen på grund av nya tekniska krav. Vidare innebär förslaget skyldigheter för ett certifieringsorgan att skicka in utfärdade certifikat till Swedac samt för ett godkänt besiktningsorgan att rapportera upptäckta brister till det organ som godkänt taxametern eller tillsatsanordningen.