Yttrande över Svenska ESF-rådets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013

I remissen föreslås att de nu gällande föreskrifterna om stöd från Europeiska socialfonden (EFS) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige (NUTFS 2007:3) och Rådets för europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter (AMFSFS 2001:26) om handläggning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal ska upphävas och ersättas av de föreslagna föreskrifterna vilka ska ges ut i Tillväxtverkets författningssamling. De föreslagna ändringarna innebär vissa förenklingar beträffande redovisning av kostnader som föranleds av ändringar i förordning (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006. Därutöver föreslås nya krav på redogörelser för upphandling och villkor samt huruvida andra stöd har sökts eller erhållits för samma projekt.