Yttrande över Sveriges geologiska undersöknings förslag till ändring i föreskrifter om gruv- och borrhålskartor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådet kan efter att ha jämfört myndighetens nuvarande föreskrifter samt Statens industriverks kungörelse angående gruv- och borrhålskartor med föreslagen författningstext, konstatera att förslaget avser krav på innehåll i gruv- respektive borrhålskartor och att förslaget innehåller en anpassning till teknikutvecklingen, så att det uttryckligen står att kartorna ska lagras digitalt. Regelrådet kan även konstatera att en del av de detaljerade krav som i nuvarande föreskrifter ställs på innehåll i de olika kartorna formuleras som allmänna råd i det nya författningsförslaget.

Statens industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv- och borrhålskartor, Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till kungörelsen angående gruv- och borrhålskartor samt Sveriges geologiska undersöknings föreskrift (ELSÄK-FS 1997:2) om tillämpningen av Statens industriverks kungörelse angående gruv- och borrhålskartor föreslås upphöra att gälla.