Yttrande över Swedac:s remiss om ändringar i föreskrifterna STAFS 2006:7, STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9

Remissen innehåller förslag till ändringar i tre av Swedac:s föreskrifter. Ändringarna gäller:

–          STAFS 2006:7 om mätare för aktiv elenergi

–          STAFS 2009:8 om mätsystem av överförd el

–          STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi

Det som ändringarna främst avser att uppnå är att mätutrustning för mätningar av producerad el uppfyller vissa tekniska krav. Anledningen är att det enligt remissen idag finns identiska anläggningar med lika stor elproduktion som, p.g.a. att de olika anläggningarnas mätutrustning är olika i kvalitet och därmed inte redovisar samma mätningsresultat, ändå tilldelas olika mängd elcertifikat. Det nämns i remissen att skillnaden kan bli särskilt stor mellan anläggningar som levererar elenergi till koncessionspliktiga nät och anläggningar som levererar till icke-koncessionspliktiga nät. Detta i och med att det i det förra fallet finns tekniska krav på mätutrustningen, något som saknas i det senare fallet. Förslaget kommer enligt remissen att leda till att det ställs samma krav på mätutrustningen som mäter certifikatberättigande elproduktion, oavsett om dessa sitter i koncessionspliktiga nät eller i icke-koncessionspliktiga nät. Vidare föreslås också att det krav som ställs på elmätare upp till och med 63 ampere i uttagspunkter till koncessionspliktiga nät även ska gälla för mätare i inmatningspunkter.

Förslaget innebär inte att samtliga mätare som används idag ska ersättas med nya, men när en elproducent väl byter mätare måste den nya uppfylla de gällande kraven. Främst berörs producenter som levererar till icke-koncessionspliktiga nät.

Taggar:

STAFS