Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändrade föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gjort en översyn av sitt regelverk och föreslår ett antal ändringar i sina föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. Ändringarna innebär en utökning av stödet så att fler behandlingar blir ersättningsberättigade för patienterna. Vidare föreslås förbättringar och justeringar som sammantaget avses medföra en förenkling av regelverket för det statliga tandvårdsstödet samt ett antal ändringar till följd av en strukturell genomgång av referenspriserna.