Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller föreskrifter om läkemedel som är utbytbara. Nya regler föreslås avseende så kallade parenterala läkemedel och hur indelning i förpackningsstorleksgrupper ska göras. Med parenterala läkemedel menas injektions- och infusionsläkemedel. Till följd av detta föreslås även en ändring avseende prissättning av utbytbara läkemedel. Med utbytbara läkemedel menas att öppenvårdsapoteken ska byta ut det förskrivna läkemedlet mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst försäljningspris, om inte förskrivaren, farmaceuten eller patienten motsätter sig utbyte, detta enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 december 2017 och tillämpas på utbytet på öppenvårdsapoteken från och med den 1 mars 2018