Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om ansökan om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag innebär främst att bestämmelserna om takpris och förpackningsstorlekar i de aktuella föreskrifterna (TLVFS 2009:4) ändras. TLV förslår nu att takpriserna ska beräknas utifrån apotekens inköpspris (AIP) och inte, som i tidigare förslag, på apotekens försäljningspris (AUP). Vidare tydliggörs att takpriset ska tillämpas på alla utbytesgrupper och förpackningsstorlekar med samma substans och beredningsform om ett nytt lägre takpris gäller för en förpackning i en utbytesgrupp. Takpriset för en förpackning ska enligt förslaget inte vara lägre än ett inköpspris om 15 kr. Denna ändring motiveras av att förslaget möjliggör att takpriset vid en generisk konkurrens inte riskerar att bli så lågt att ingen leverantör kan erbjuda viss vara.