Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

De föreslagna föreskriftsändringarna är föranledda dels av att tandvårdsreformens tredje steg om utökat stöd för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning träder i kraft 1 januari 2013, dels av att den ersättningsberättigade tandvården kan utökas och dels av en anpassning till Social­styrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Nya bestämmelser om ersättnings­berättigad tandvård och referenspriser föreslås genom ändring i 2 § och en höjning av beloppsgränser för högkostnadsskyddet genom ändring i 3 §. Bestämmelserna om referenspris för specialisttandvård och om särskilt tandvårdsbidrag föreslås föras in i två nya paragrafer, 5 respektive 6 §. Utifrån de nya riktlinjerna föreslås ändringar i sju behandlingsområden, vilket föranleder ett flertal ändringar i föreskriftens bilagor