Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

Den 1 juli trädde vissa ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i kraft. I proposition 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel framgår att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska få meddela föreskrifter om prisändringar för vissa läkemedel som är äldre än 15 år. Det remitterade förslaget innehåller förslag till föreskrifter och allmänna råd rörande sådana prisändringar. Förslaget baseras delvis på en överenskommelse mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som slöts hösten 2013. Överenskommelsen beskriver bl.a. att den forskande läkemedelsindustrin åtagit sig att i januari 2014 sänka priserna med 7,5 procent på sådana läkemedel som introducerades 1998 eller tidigare. Från den 1 januari 2015 kommer prissänkningar att genomföras kontinuerligt och årligen för alla ytterligare produkter som passerat tidsgränsen 15 år efter marknadsgodkännande.

TLV har med utgångspunkt i proposition 2013/14:93 och överenskommelsen mellan regeringen och LIF tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd rörande en ny utvecklad prismodell. Förslaget innebär att priserna sänks med 7,5 procent i halvårsintervall på produkter vars ålder på substans-form nivå överstiger 15 år efter godkännandet. Ett läkemedels godkännandedatum baseras på det tidigaste godkännandet för en substans i dess olika former.