Yttrande över Taxi och samåkning idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen lämnas förslag till ändring i lag (2001:558) om vägtrafikregister, fordonslagen (2002:574), taxitrafiklagen (2012:211), samt lag (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Det lämnas också förslag till ändring i förordning (1999:1134) om belastningsregister, förordning (1999:1135) om misstankeregister, förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, förordning (2001:650) om vägtrafikregister samt i taxitrafikförordningen (2012:238) och förordning (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

Utredningen föreslår att dagens möjlighet att få dispens från kravet på taxameter tas bort. Vidare föreslås att det ska införas en ny slags kontrollutrustning, som kallas särskild utrustning för taxifordon, och att fordon som har en sådan utrustning inte ska behöva ha taxameter. Vidare anges att fordonen måste vara anslutna till en eller flera tillståndspliktiga beställningscentraler för taxitrafik. Beställningscentralerna ska ha som grundläggande uppgift att ta emot beställningar och betalningar för taxitjänster samt att förmedla transportuppdrag till taxiföretag. Dessutom ska beställningscentralerna på ett sätt som är likartat redovisningscentralernas samla in, lagra och lämna ut uppgifter som Skatteverket behöver för sina kontroller. Samåkning som erbjuds till bekanta bör enligt utredningens bedömning fortsatt vara oreglerad. Transporter med personbil eller lätt lastbil som är ställd till allmänhetens förfogande, där två eller flera personer färdas tillsammans till samma resmål eller åt samma håll, och där kostnaderna för transporten delas mellan resenärerna (samåkning) ska vara undantagna från definitionen för taxitrafik.