Yttrande över Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och förslag till ändring i plan- och byggförordningen (2011:338).

Det föreslås att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Förslaget anges innebära en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Denna förenkling anges innebära att det ska göras en bedömning enbart om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs för att få tidsbegränsat bygglov enligt dagens regelverk. Vidare ska tidsbegränsat bygglov få ges även om samtliga förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda, vilket befintliga bestämmelser inte heller ger utrymme för. Enligt förslaget ska ett tidsbegränsat bygglov få avse sammanlagt högst 15 år. Det föreslås också att det i plan- och byggförordningen förs in bestämmelser som innebär att vissa krav på byggnader, bl.a. när det gäller tillgänglighet, lämplighet och användbarhet, inte behöver uppfyllas för flyttbara bostäder som uppförs med tidsbegränsat bygglov. De föreslagna ändringarna anges emellertid inte innebära sänkta krav enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken avseende exempelvis hälsoskydd.