Yttrande över Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i postlagen (2010:1045) och ändring i postförordningen (2010:1049). Det föreslås att föreskriftsbemyndigandet i postlagen utvidgas till att även avse skäl för undantag från femdagarsutdelning samt ett nytt föreskriftsbemyndigande avseende villkor för utdelning. Det föreslås vidare ett krav på att den som tillhandahåller en posttjänst, på begäran ska överlämna sådana uppgifter om sin ekonomi och verksamhet som är nödvändig för uppföljning och bevakning. Det föreslås även att postnummersystemet ska hållas tillgängligt till ett kostnadsorienterat pris på tillhandahållarens webbplats.