Yttrande över Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den remitterade promemorian innehåller ett förslag till lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare samt förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslaget innehåller bestämmelser avseende så kallade växa-företags möjlighet till en tillfälligt utvidgad möjlighet till nedsatta arbetsgivaravgifter.

Med ett växa-företag avses ett företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. Nedsättningen ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022. På ersättning som utges till en person under den nämnda perioden ska under längst 24 månader i följd ingen annan avgift eller löneskatt betalas än ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen (2000:980). Detta föreslås endast gälla till den del den avgiftspliktiga ersättningen till den anställde uppgår till högst 25 000 kronor, liksom att anställningsavtalet ska avse en anställning på minst tre månader i följd och omfatta en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

Bestämmelserna gäller inte växa-företag om anställningen avser en person som sedan den 10 september 2020 är eller har varit anställd i en annan näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs eller har bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående till arbetsgivaren. Det föreslås att företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare vid tillämpningen av bestämmelserna i den nya lagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.