Yttrande över Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring av Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

I sak anges förslaget innebära att för projekt som beviljas medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) från och med den 1 augusti 2019 blir det möjligt att använda nya modeller för beräkning av stödberättigade kostnader. Ett skäl för införande av några av de nya modellerna anges vara ett nytt EU-rättsligt krav på att de stödberättigade utgifterna i projekt där offentligt stöd är högst 100000 euro ska beräknas med schabloner, enhetskostnader eller klumpsummor. För de flesta slags projekt under denna nivå anges det bli obligatoriskt att använda en eller flera av de nya modellerna. Förslaget anges innefatta fem modeller[1]: enhetskostnad för personal, klumpsumma för projekt, schablon för personalkostnader, schablon för alla faktiska projektkostnader exklusive personal och schablon 25 procent för indirekta kostnader.

[1] Modellen enhetskostnad för personal anges medföra att stödmottagaren behöver tidsredovisa men slipper redovisa lönespecifikationer och projektbokföring av personalkostnaderna. Klumpsumma för projekt anges innebära att en klumpsumma baseras på en budget för det enskilda projektet. Schablon för personalkostnader anges beräknas som ett påslag med 20 procent på projektets övriga direkta kostnader och medför att stödmottagaren slipper tidsredovisa och slipper redovisa lönespecifikationer och projektbokföring av personalkostnaderna. Schablon för alla faktiska projektkostnader exklusive personal anges innebära att allt utom personalkostnaderna beräknas som ett påslag med 40 procent på personalkostnaderna. Modellen anges medföra att stödmottagaren slipper redovisa dokumentation om andra utgifter än personalkostnaderna. Schablon 25 procent för indirekta kostnader anges innebära att indirekta kostnader beräknas med 25 procents påslag.