Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering och ersätter föreskriften SCB – FS 1997:12. Det föreslås att uppgifter om rums- och stuguthyrning, vandrarhemboende, camping samt stug- och lägenhetsförmedling på begäran ska lämnas en gång per månad till Statistiska centralbyrån (SCB). Det anges att den största förändringen i den nya föreskriften är campingstatistiken som idag inte omfattas av uppgiftslämnarplikt. Förändringarna anges även vara att uppgifter om logiintäkt för vandrarhem anslutna till Svenska Turistföreningen (STF), logiintäkt för camping, variabeln rum för vandrarhem samt totalen per målgrupp för vandrarhem ska omfattas av uppgiftslämnarplikt