Yttrande över Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredningen som presenterar betänkandet har haft i uppdrag att kartlägga graden av konkurrensneutralitet för olika former av tjänstepensionssparande i skattereglerna i inkomskattelagen (1999:1229) och de civilrättsliga reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser (tryggandelagen). Utifrån resultatet av kartläggningen ska utredningen lämna förslag för hur reglerna kan bli mer neutrala. Uppdraget har också bestått i att inventera reglerna och praxis som gäller tjänstepension i syfte att identifiera ofullständigheter, oklarheter med regelsystemet samt om det är onödigt betungande. I betänkandet syns bland annat förslag om att det ska vara möjligt att göra ett uppehåll i pensionsutbetalningar eller förlänga utbetalningstiden för temporär ålders- eller efterlevnadspension. Vidare föreslås den så kallade flyttregeln ändras så att det blir möjligt att flytta hela eller en del av värdet i en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Utredningen föreslår vidare att avdragstaket för att trygga pensionsutfästelser genom en överföring till pensionsstiftelse ska bestämmas av förmögenheten i stiftelsen på kollektiv nivå och utan en kvotering till 80 procent av kapitalunderlaget. Den så kallade kompletteringsregeln föreslås få användas även om kostnaden för pensionsutfästelsen överstiger avdragsutrymmet enligt den så kallade huvudregeln och att avdragsutrymmet i båda reglerna kopplas till inkomstbasbeloppet i stället för prisbasbeloppet. För att uppnå en högre grad av neutralitet mellan olika tryggandeformer föreslår utredningen att begränsningar i avdragsrätten till den ersättning som erhålls från pensionsstiftelsen vid byte av tryggandeform från stiftelsetryggande inte ska gälla om arbetsgivaren tar ut högsta möjliga ersättning från pensionsstiftelsen för den nya tryggandekostnaden.

Taggar:

skatteregler