Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Norrbottens län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till bärighetsklasser i Norrbottens län. I föreskrifterna anges vilka vägar som ska tillhöra vilken bärighetsklass. Samtliga ändringar som görs enligt förslaget innebär att vägarna kommer att tillhöra bärighetsklass 4. När det gäller vissa vägsträckor, som inte klarar den belastning som bruttoviktstabellen för bärighetsklass 4 genererar, anges det som särskilt villkor att fordonen måste ha dubbelmonterade hjul då vissa axellaster överskrids.