Yttrande över Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala län. Förslaget innebär att knappt femton vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 utan särskilda villkor och ett 40-tal vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 förutsatt att särskilda villkor om dubbelmonterade hjul m.m. som anges i 2 § av föreskrifterna uppfylls.

 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 30 augusti 2021, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:83) om bärighetsklasser i Uppsala län ska upphöra att gälla.