Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Dalarnas län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län och anger vilka vägsträckor som ska ha vilken bärighetsklass.

Vissa vägsträckor föreslås tillhöra bärighetsklass 4 (i det följande BK4) utan några närmare villkor. Andra vägsträckor föreslås tillhöra BK4 men förenat med villkor. Detta innebär att utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg vara förenat med särskilda villkor enligt följande. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9,5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från de nämnda villkoren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:14) om bärighetsklasser i Dalarnas län ska upphöra att gälla.

Taggar:

Dalarnas län