Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Kalmar län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Kalmar län.

Förslaget innebär att 20 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 57 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver finns ett förslag som innebär att det slås fast att en specifik vägsträcka inte klarar högre än bärighetsklass 1