Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Östergötlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Östergötlands län.

Förslaget innebär att sex vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 samt att ett flertal andra vägsträckor ska utgå ur föreskrifterna. I några fall anges att Trafikverket har för avsikt att ansöka om lokala trafikföreskrifter med begränsningar för axel- och boggityck för kortare delar av de vägsträckor som utgår ur föreskrifterna.