Yttrande över Trafikverkets förslag till regelförändringar kring upplåtelser och överlåtelser av järnvägsanläggningar respektive mark för sådana

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till Näringsdepartementet om vissa förändringar i järnvägsförordningen (2004:526). Med nuvarande reglering kan en järnvägsanläggning enbart upplåtas i fall då trafiken är av obetydlig omfattning. Enligt förslaget ska järnvägsanläggningar kunna upplåtas i fler situationer och det ska även vara möjligt med överlåtelser av anläggningarna samt därtill hörande fastigheter. Syftet är att modernisera reglementet, att förfarandet ska gå snabbare och att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen för berörda parter.