Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen remitterade den 29 september 2010 till Regelrådet ett förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. Förslaget åtföljdes av tre konsekvensutredningar, vilka nu har kompletterats och återremitterats till Regelrådet efter det att Regelrådet den 13 oktober 2010 avstyrkte förslaget och underkände konsekvensutredningarna. Det ursprungliga föreskriftsförslaget har dock inte återremitterats. Transportstyrelsen önskar få veta om konsekvensutredningarna med gjorda kompletteringar enligt Regelrådets bedömning nu uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (KUF).