Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)

Den föreslagna författningen avses ersätta Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:1) om transport av förpackat gods på rorofartyg i Östersjön. Föreslagna materiella ändringar av nu gällande föreskrifter (SJÖFS 2008:1) avser främst utformningen av skyltar, märkning av trailers och lastbärare, märkning av lastbärare innehållande vattenförorenade ämnen, stuvning av farligt gods samt uppgiftslämning från avsändare eller dess representant till fartygets befälhavare gällande farligt gods förpackat i reducerade mängder.