Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget införlivar, tillsammans med lag och förordning om fritidsbåtar och vattenskotrar, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar, i svensk rätt. Direktivet ersätter tidigare direktiv 94/25/EG. Förslaget anpassar rättsakten till gällande krav på struktur och systematik. Förslaget behandlar även specifika kravförändringar för konstruktion och tillverkning, såsom gränsvärden för avgasutsläpp samt förtydligar kraven avseende säkerhetsaspekter och marknadskontroll för regelefterlevnad. Föreslaget gäller för de produkter som omfattas av lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar (2016:xx).

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

vattenskotrar