Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:106) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-föreskriften). IMDG-koden är en internationell tvingande överenskommelse för transport av förpackat farligt gods till sjöss. Den anpassas regelbundet till utvecklingen på området och ändringar beslutas av MSC vartannat år. Den 22 maj 2014 antogs den senaste versionen, version 37 av koden av IMO och den träder i kraft den 1 januari 2016. Nuvarande IMDG-föreskrift införlivade version 36 av koden och i och med att en ny version antagits behöver Transportstyrelsens föreskrift ändras för att anpassas till version 37. Transportstyrelsen har i det aktuella fallet valt inkorporeringsmetoden för införlivandet av koden vilket innebär att någon svensk bearbetning och översättning av koden inte görs. I övrigt har en översyn av föreskriften gjorts i syfte att observera och justera eventuella dubbelregleringar samt iaktta eventuella möjligheter till regelförenklingar och förbättringar. Denna översyn har bl.a. resulterat i att Transportstyrelsen föreslår att föreskriftens tillämpningsområde ändras genom att undantagsmöjligheten för privatpersoner som transporterar mindre mängder farligt gods på fartyg utökas och att ansökan om undantag från föreskriften inte längre behöver göras. Det föreslås i remissen att passagerare som medför handburet farligt gods på fartyg undantas, under förutsättning att godset är avsett för egen användning, är förpackat i detaljhandelsförpackning och att befälhavaren på fartyget bedömer att godset, med hänsyn till dess specifika egenskaper, kan medföras utan att det medför en risk ur säkerhets- och miljösynpunkt.

Taggar:

IMDG-koden