Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om tillsyn inom sjöfartsområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet. Enligt förslaget behöver bottenbesiktning inte längre ske i samband med sjövärdighetsbesiktningen. Kravbilden ändras likaså för passagerarfartyg i fartområde D, så att de inte längre sorterar under 12-månadersregeln, avseende intervall. Alla fartyg i fartområde D-E behöver därmed bara genomgå bottenbesiktning med 72 månaders intervall. Regler gällande systemtillsyn tas bort ur föreskrifterna. Fartyg som är godkända för systemtillsyn och som fortfarande vill använda tillsynen ska emellertid även fortsättningsvis få tillämpa denna, vilket kommer att regleras genom en övergångsbestämmelse. Det införs en bestämmelse som anger att traditionsfartyg som ska användas till sjöfart i så kallade MOU-farvatten ska ha ett Document of Compliance enligt Wilhelmshafen MoU . Bestämmelsen ger Transportstyrelsen rättslig grund att utfärda det aktuella intyget och införlivar fullt ut den internationella överenskommelsen, Wilhelmshafen MoU, som Sverige sedan tidigare ingått.

Bilaga 1 till föreskrifterna tas, enligt förslaget, bort, vilket innebär att bestämmelserna avseende ritningar som Transportstyrelsen tidigare begärt in för granskning och/eller godkännande inte längre behöver skickas till myndigheten. Det införs nya bestämmelser för fartyg som har fullständig delegerad tillsyn, det vill säga fartyg som får all lagstadgad tillsyn fullgjord av erkända organisationer, så att dessa fartyg inte längre behöver genomgå så kallade årliga eller mellanliggande sjövärdighetsbesiktningar vid vidmakthållande eller förnyelse av certifikat. Det införs även bestämmelser som anger att dessa certifikat gäller tillsvidare, det vill säga de behöver med förslaget varken förnyas var 12:e eller var 60:e månad eller däremellan påtecknas.

 

Taggar:

sjöfart