Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och relaterade järnvägstjänster (JvSFS 2005:1)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen anges att Transportstyrelsen föreslår ändringar i Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2005:1) om tillträde till järnvägsinfrastruktur med anledning av Sveriges införlivande av direktiv 2012/34/EU (SERA-direktivet). Ändringarna avser innehållet i järnvägsnätsbeskrivningen och tillträde till järnvägsnära tjänster. Förslaget innebär fastställande av en rimlig tidsfrist för ansökan om grundläggande tjänst, krav på vilken information infrastrukturförvaltare ska publicera i en järnvägsbeskrivning samt ett förtydligande kring uppdateringen av den information som tjänsteleverantör ska lämna enligt 5 kap. 2 a § järnvägförordningen.