Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om trafikregler för luftfart och Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

Trafikregler för luftfartyg finns idag i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:45) om trafikregler för luftfart. Dessa trafikregler bygger på den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) standarder och rekommendationer i Annex 2 till Chicagokonventionen om internationell civil luftfart, som Sverige undertecknat. Stora delar av dessa regler har nu reglerats på EU-nivå genom förordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (SERA-förordningen).  I SERA-förordningen har Annex 2 inarbetats, såväl som delar av Annex 3 och 11 till Chicagokonventionen.

EU-förordningar blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Enligt artikel 11.2 i förordningen kan emellertid tillämpningen uppskjutas till den 4 december 2014. Sverige och övriga medlemsstater har utnyttjat denna möjlighet. Vidare ålägger SERA-förordningen Sverige att reglera vissa delar nationellt och ger även Sverige möjlighet att välja att tillämpa delar av förordningen. I dessa delar måste således ett beslut fattas om vilken reglering som ska gälla i Sverige. Vissa frågor har inte har reglerats i EU-rätten och måste därför fortsatt regleras nationellt, exempelvis reglering avseende trafikinformationszon (TIZ) och trafikinformationsområde (TIA). För att omhänderta de delar av regelverket där nationell reglering krävs har Transportstyrelsen omarbetat den nationella föreskriften TSFS 2010:45. I Sverige regleras krav på transponder genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LSF 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder. I samband med översynen av regleringsbehovet av trafikreglerna har även transponderföreskriften setts över och det föreslås ett utökat transponderkrav. Sammantaget berör således Transportstyrelsens förslag två nationella föreskrifter, TSFS 2010:45 och LSF 2007:26. Förslaget innebär att TSFS 2010:45 från och med den 4 december i år ska ersättas med den omarbetade föreskrift som finns med i promemorian.

I sak bedömer Transportstyrelsen att förändringarna inte blir så stora eftersom Sverige redan i befintlig nationell lagstiftning har inarbetat de aktuella annexen till Chicagokonventionen.

Konsekvensutredningen i ärendet fokuserar enbart på de förändrade nationella trafikreglerna, oaktat att tillämpningen av SERA-förordningen i sig kan väntas medföra effekter på luftfartens aktörer, eftersom det enbart är de nationella förslagen som ligger inom Transportstyrelsens rådighet. Regelrådets granskning fokuserar på motsvarande sätt på konsekvenserna av de förslag som lämnas i de avseenden där Sverige som medlemsstat har handlingsfrihet.