Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om trafiksäkerhetsgranskare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:99) om utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare. Förslaget inför bestämmelser om att fortbildning ska ske minst vart tredje år och att intyg på fortbildning ska skickas till Transportstyrelsen. Krav införs vidare på att den som godkänns som trafiksäkerhetsgranskare men saknar erfarenhet av arbete med vägräcken eller andra skyddsanordningar ska genomgå fortbildning om detta inom ett år efter godkännandet. Vidare ska de som idag redan är godkända trafiksäkerhetsgranskare, men som saknar motsvarande erfarenhet, enligt en övergångsbestämmelse, genomgå sådan fortbildning inom ett år efter att ändringsförfattningen trätt ikraft. Det föreslås även krav på att den som godkänns som trafiksäkerhetsgranskare ska ha relevant arbetslivserfarenhet inom områdena vägutformning, tekniska lösningar för säkrare vägar och olycksanalys.