Yttrande över Transportstyrelsens förslag gällande ändring av föreskrifterna (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan

Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan och provningsorgan. Föreskrifterna trädde i kraft i juni 2010, Transportstyrelsen har tagit emot synpunkter från besiktningsorganen gällande föreskrifternas innehåll. Gällande föreskrifter har i för stor utsträckning varit styrande i förhållande till vilken utrustning som besiktningsorganen ska använda vid besiktning. Genom ändringarna avser Transportstyrelsen att åstadkomma regelförenkling vad gäller den tekniska kontrollutrustningen vid besiktning och provning för besiktningsorgan och provningsorgan. Genom att göra föreskrifterna mer funktionsbaserade vill Transportstyrelsen öppna för nya tekniska lösningar och ge besiktningsorganen möjlighet att utveckla ny kontrollmetodik.