Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss.

Förslaget anges tydliggöra vad som ska rapporteras, när befälhavaren ska rapportera och baseras på de uppgifter som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn. Förslaget anges också öppna möjligheter att anpassa och använda de internrapporter som de flesta rederier upprättar i sina s.k. SMS-manualer (Safety Management System) enligt krav på säkerhetsorganisation.

 

Taggar:

sjöolyckor