Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om TSD avseende delsystemen trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Författningsförslaget avser en ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:135) om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet.

I författningsförslaget anges att bestämmelserna i bilaga III till EU-kommissionens beslut 2012/88/EU av den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen trafikstyrning och signalering (TSD-bilagan), senast ändrat genom kommissionens beslut 2015/14/EU ska tillämpas, om inte annat framgår av 4 och 5 §§.

I konsekvensutredningen anges att infrastrukturen inom Europas järnvägar ser olika ut och att den är byggd utifrån olika standarder. Detsamma anges gälla för såväl järnvägsfordon som trafikerar infrastrukturen som tågskyddssystemen. För att göra det europeiska järnvägssystemet mer likformigt – driftskompatibelt – har EU-kommissionen beslutat ett antal tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD). Dessa specifikationer anger vilka tekniska krav ett delsystem måste uppfylla för att vara kompatibelt med det europeiska järnvägssystemet.

Vidare anges att EU-kommissionen den 5 januari 2015 har beslutat om ändrade tekniska specifikationer för delsystemen trafikstyrning och signalering, och att kommissionens beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2015. Detta anges vara anledningen till att de aktuella föreskrifterna ändras.