Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade regler för marin utrustning

Föreskrifterna om marin utrustning införlivar rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning i svensk rätt. Sedan 2009 uppdateras direktivet årligen med nya utrustningslistor. Den senaste ändringen skedde genom kommissionens direktiv 2013/52/EU som ska vara införlivat senast den 4 december 2014. Ändringen innebär en uppdatering av bilagorna A.1 och A.2 beträffande en rad olika utrustningsdetaljer och produkter, en del produkter har flyttats mellan de två bilagorna. Motsvarande ändringar har även tidigare år remitterats till Regelrådet.