Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I konsekvensutredningen anförs att bakgrunden till förslaget är att International Maritime Organisation (IMO) har antagit ett antal resolutioner som träder i kraft den 1 januari 2010. Sverige har förbundit sig att följa IMO-resolutioner och IMO–cirkulär och införliva dessa. Förslaget innebär bl.a. att radioutrustning som bygger på ny teknik får användas. Vidare innebär förslaget att även passagerarfartyg som är byggda och kölsträckta före den 1 juli 1998 ska ha räddningsvästar för barn under 15 år samt förses med en ny skyltsymbol för räddningsvästarna. Enligt Transportstyrelsen medför de föreslagna ändringarna avseende radioutrustning inte några ytterligare kostnader för företagen eftersom det står redaren fritt att bestämma om vilken typ av utrustning som skall användas. De nya kraven på livräddningsutrustning i form av räddningsvästar för barn under 15 år anges vara en direkt följd av Sveriges åtagande enligt IMO-samarbetet och får konsekvenser för endast ett fåtal svenska passagerarfartyg. Regelrådet delar Transportstyrelsens bedömning och kan mot denna bakgrund tillstyrka förslaget.