Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur kontrollbesiktning av tunga fordon ska genomföras och krav på vilka fordonskomponenter och system som ska kontrolleras samt vilka metoder som ska användas för kontroll och hur vissa brister ska bedömas.

Förslaget innebär att nya definitioner på bromskraft, effektivitet och tyngdkraft införs samt att definitionen på garanterat tryck ändras så att ett högre garanterat tryck än idag tillåts vid beräkningen på släpvagnar från en viss årsmodell. Förslaget avser vidare ändringar i bromsprovsprotokollet för tunga fordon, så att en ny uppgift införs på effektivitet och uppgift om starttryck tas bort. Vidare införs nya gränsvärden på färdbromsars prestanda och verkan, så att gränsvärden anges i procent. Dagens värden i m/s2 ska finnas kvar som ett värde vid alternativ bromskontroll. Ett nytt mått införs för funktionskontroll vid klämskydd på dörrar på buss i yrkesmässig trafik. Förslaget innebär vidare att innerbelysning som delvis är ur funktion uttrycks så att minst 25 % av belysningarna ska vara ur funktion innan bedömning sker och anmärkning ges. Kontrollen av oljebemängd motor under ”Brandskyddskontroll av buss” förtydligas samt en egen position införs för utmärkning av nödutgång respektive nödöppningsreglage. Kontrollerna om starttryck föreslås slutligen utgå ur föreskrifterna som en följd av att krav på mätning av starttryck tas bort från myndighetens föreskrifter (TSFS 2010:78).