Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller ett förslag till ändringsföreskrift avseende föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret.

Förslagsställaren lämnar förslag till föreskriftsändringar inom fem områden.

1. Ansökan om registrering
Av remissen framgår att typgodkännanden[1] av personbilar, lastbilar, bussar, traktorer, motorcyklar och mopeder är helt harmoniserat inom EU. Vidare anges att om fordonet är nytt, men inte registrerat i ursprungslandet krävs ett intyg om överensstämmelse. Intyg om överensstämmelse anges vara en handling där tillverkaren intygar att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Vidare anges att ordningen att lämna uppgifter kommer att ändras inom kort (harmoniserat förfarande inom EU). I föreskrifterna framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan, men inte att det harmoniserade elektroniska uppgiftslämnandet även inkluderar uppgifter från intyg om överensstämmelse. Nuvarande föreskrifter hänvisar till upphävda EU-regelverk, vilket föreslås ändrat till nu gällande EU-regelverk.

2. Undantag från kravet på registreringsbevis för anmälan om ägarbyte
Förslaget avser hur man anmäler ny ägare för ett fordon, vilket ska göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original. Det anges att det finns undantag såsom när den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet gemensamt anmäler ägarbyte hos ett angivet kontor som tillhör Transportstyrelsen. Föreskrifterna anges i denna del vara utformade utifrån den organisationsstruktur som för närvarande råder inom Transportstyrelsen. Det föreslås att det ska bli enklare och tydligare för dem som lämnar in en gemensam ansökan om ägarbyte på detta sätt. Vidare anges att företag påverkas mycket marginellt då de i huvudsak inte lämnar gemensam anmälan på detta sätt.

3. Registreringsskyltar
I de befintliga föreskrifterna framgår vad som ska anges på registreringsskyltar, olika märkningar i form av säkerhetsdetaljer som fabrikatskod. I remissen anges att antalet säkerhetsdetaljer utökas kontinuerligt och föreskrifterna blir inaktuella. Därför vill förslagsställaren reglera om säkerhetsdetaljerna i ett särskilt internt myndighetsbeslut och inte längre i föreskrifterna, för att inte behöva uppdatera föreskrifterna så frekvent. Uppgifterna kommer fortfarande att anges på registreringsskyltarna. Enligt förslagsställaren kommer företag inte att påverkas av förslaget.

Vidare anges att förslagsställarens tilldelning av registreringsskyltar till tävlingsfordon ändras så att andra tävlingsfordon än motorcykel i första hand ska kunna tilldelas de mindre registreringsskyltarna (300 mm x 100 mm). Den nya regeln anges vara i enlighet med förslagsställarens praxis. Enligt förslagsställaren kommer företag inte att påverkas av förslaget.

4. Elektronisk överföring av anmälningar om fordon
Det föreslås att området som rör ansökan om direktanmälan blir tydligare och enklare för den som ansöker om direktanmälan för handel med fordon till vägtrafikregistret. Med direktanmälan avses möjligheten att elektroniskt anmäla uppgifter till vägtrafikregistret, exempelvis anmälan om ägarbyte. Området direktanmälan anges vara nära sammankopplat med saluvagnslicens, som också innefattar krav på att den sökande ska ha en yrkesmässig verksamhet. I föreskrifterna framgår att sökanden som ansöker om direktanmälan inte behöver visa att verksamheten är yrkesmässig om den som ansöker har saluvagnslicens. Undantaget anges grunda sig på att bedömningen är densamma när en ansökan om saluvagnslicens för handel med fordon och en ansökan om direktanmälan för handel med fordon prövas. Problemet anges vara att sökanden som ansöker om direktanmälan kan ha tilldelats saluvagnslicens för annan verksamhet än handel med fordon. I och med förslaget anges bestämmelserna bli enhetliga i förhållande till de som finns för ansökan om saluvagnslicens när det gäller kravet på yrkesmässighet. Förtydligandet anges bli i enlighet med Transportstyrelsens praxis.

De företag som handlar med fordon och som ansöker om direktanmälan påverkas av förslaget.

5. Saluvagnslicens
Den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med fordon eller släpfordon kan ansöka hos Transportstyrelsen om att få saluvagnslicens. Området saluvagnslicens anges vara nära sammankopplat med direktanmälan, men innefattar också krav på att den sökande ska ha en yrkesmässig verksamhet. Till en ansökan om saluvagnslicens ska vissa handlingar bifogas för att Transportstyrelsen ska kunna bedöma att sökandens verksamhet bedrivs i sådan omfattning att den är yrkesmässig. Tillstånd för direktanmälan för handel med fordon anges kunna ges utan att sökanden visar att verksamheten är yrkesmässig om den som ansöker innehar saluvagnslicens. Problemet anges vara att undantaget för direktanmälan inte återspeglas på samma sätt vid ansökan om saluvagnslicens där sökanden redan har meddelats tillstånd till direktanmälan för handel med fordon. Likaså anges att bestämmelserna som rör sökandens lokaler är olika formulerade för saluvagnslicens och direktanmälan, trots att Transportstyrelsens praxis ser likadan ut för de två typerna av ansökningar. Målet anges vara att det tydligt ska framgå i vilka fall den sökande som handlar med fordon ska visa att verksamheten är yrkesmässig vid en ansökan om saluvagnslicens.

Regelrådet avgränsar sitt yttrande på följande sätt.

Avseende förslagen som rör ansökan om registrering av fordon i vägtrafikregistret framgår att detta är helt harmoniserat inom EU. Vidare framgår att ändringar föreslås för att hänvisningar ska ske till nu gällande EU-regelverk. Såvitt Regelrådet kan bedöma är dessa förslag en direkt följd av EU-rätten med begränsat handlingsutrymme för den nationella regelgivaren. Regelrådets yttrande omfattar därför inte denna del av förslaget.

Avseende förslaget som avser undantag från kravet på registreringsbevis för anmälan om ägarbyte är förslagsställarens bedömning att företag påverkas mycket marginellt av förslaget då de i huvudsak inte lämnar gemensam anmälan på det sättet. Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens information i denna del. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget i denna del endast begränsade effekter för företag. Regelrådets yttrande omfattar därför inte denna del av förslaget.

Avseende förslaget som rör tilldelning av registreringsskyltar till tävlingsfordon bedömer förslagsställaren att företag inte kommer att påverkas av förslaget. Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning i denna del. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget i denna del endast begränsade effekter för företag. Regelrådets yttrande omfattar därför inte denna del av förslaget.

Regelrådets yttrande omfattar således del 1 av punkt 3, samt punkterna 4 och 5 i dess helhet. Del 1 av punkt 3 behandlas endast vid rubriken Sammantagen bedömning.

[1] Ett typgodkännande är ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska kraven. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet. Övriga medlemsstater i EU erkänner ett internationellt typgodkännande som har beviljats av en annan medlemsstat.