Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Regelrådet delar Transportstyrelsens uppfattning att de föreslagna ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företag. Mot bl.a. denna bakgrund kan förslaget tillstyrkas.

Det bakomliggande förslaget

283.zip ()