Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Regelrådet delar Transportstyrelsens uppfattning att de föreslagna ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företag. Mot bl.a. denna bakgrund kan förslaget tillstyrkas.