Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrift för utseende och anmälan av organisation för Transportstyrelsens räkning som teknisk tjänst

I de föreslagna föreskrifterna finns bestämmelser för den som vill bli utsedd och anmäld som teknisk tjänst för Transportstyrelsens räkning att utföra eller övervaka provningar inom fordonsområdet. Vidare innehåller föreskrifterna bestämmelser om vilka krav som ställs på den tekniska tjänsten. I konsekvensutredningen anger Transportstyrelsen att regleringen har kommit till med anledning av Sveriges skyldighet att inarbeta ramdirektiv 2007/46/EG i svensk lagstiftning och att något alternativ till att reglera detta genom föreskrifter inte finns. Samtidigt anges i en annan del av konsekvensutredningen att en del avvikelser från direktivet är gjorda, detta exempelvis då det gäller möjlighet till användande av underleverantörer.