Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för utseende och anmälan av organisation för Transportstyrelsens räkning som tjänst

Till följd av ramdirektivet 2007/46/EG föreslås bestämmelser om utseende och anmälan av organisationer som i egenskap av kontrollaboratorium för Transportstyrelsens räkning ska utföra eller övervaka provningar inom fordonsområdet, s.k. tekniska tjänster. Förslaget till föreskrifter innehåller också bestämmelser om krav på tekniska tjänster. Regelrådet har tidigare yttrat sig över förslaget (den 20 augusti 2009). Regelrådet konstaterade då att förslaget medförde kostnader för företag som tillhandahåller eller som fortsättningsvis önskar tillhandahålla tekniska tjänster men att dessa kostnader och vilka företag som berörs inte närmare hade utretts. Inte heller ansåg Regelrådet att det hade beskrivits i vilken omfattning ramdirektivet tillåter mindre betungande lösningar. Mot den bakgrunden avstyrkte Regelrådet förslaget. Transportstyrelsen har efter remissinstansernas synpunkter justerat förslaget till föreskrifter samt omarbetat konsekvensutredningen med hänsyn till Regelrådets synpunkter. Detta är skälet till att förslaget remitteras på nytt.