Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

The International Maritime Organization (IMO) har beslutat att införa ändringar i ”The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships” (MARPOL) annex VI om luftföroreningar. Ändringarna syftar till att minska den internationella sjöfartens negativa inverkan avseende luftföroreningar genom att bl.a. sänka gränsvärdena för utsläpp av svaveloxid och kväveoxid. Genom föreskriftsförslaget införlivas den internationella konventionens ändringar. De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:15) om åtgärder mot förorening från fartyg.