Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om avgiftssättning för användning av allmänna flygplatser

Förslagen innehåller bestämmelser för avgifter och rabatter vid användning av flygplatser samt bestämmelser som anger vad som krävs för att en ledningsenhet vid en allmän flygplats ska kunna betala ut offentligt igångsättningsstöd till lufttrafikföretag. Av de föreslagna föreskrifterna kan inte utläsas hur ett lufttrafikföretag ska gå till väga för att beviljas offentligt igångsättningsstöd. Någon upplysning om detta finns inte heller i den upprättade konsekvensutredningen. Regelrådet saknar därför underlag för att bedöma förslagens administrativa konsekvenser och kan därför inte tillstyrka förslagen.