Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar

I den upprättade konsekvensutredningen anges att de föreslagna föreskrifterna huvudsakligen är baserade på ramdirektivet 2007/46/EG men att de innehåller vissa krav på områden som inte är harmoniserade. Vidare anges att konsekvensutredningen tar upp de kravområden där föreskrifterna på något sätt avviker från ramdirektivet eller där skärpningar och större lättnader införs jämfört med dagens regler.