Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om godkännande av flygplats m.m.

Transportstyrelsens remiss innehåller förslag till föreskrifter och allmänna råd om godkännande av flygplats, om säkerhetsledning av godkänd flygplats och om drift av godkänd flygplats. Gemensamt för de tre förslagen är att den text som presenteras i föreskriftsform inte är den avsedda slutliga lydelsen. I remissen – som avser en omarbetning av tidigare remitterade förslag på de aktuella områdena – anges nämligen att förslagen ska ändras i ett antal avseenden. Den exakta lydelsen av dessa tilltänkta ändringar redovisas dock inte på något ställe i remissen.