Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om s.k. CNS-utrustning som används av flygtrafikledningspersonal och piloter i samband med navigering och kommunikation i luftrummet. Utrustningen används för att säkerställa att det inte sker några olyckor med luftfartyg exempelvis i samband med landning. Förslaget, som ersätter tidigare reglering på området, innebär en anpassning till gällande EU-lagstiftning och till Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) standarder och rekommendationer beträffande CNS-tjänster.

De företag som berörs av förslaget är 30 leverantörer av CNS-tjänster och två flygmätorganisationer. Tre leverantörer bedriver verksamhet på fler än fem flygplatser.

Taggar:

CNS-tjänster