Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lotsning

De föreslagna föreskrifterna, som avser ersätta tidigare reglering på området (TSFS 2009:123), gäller ändrade lotspliktsgränser (skyldighet att anlita lots utifrån fartygsdimension) och lotspliktslinjer (var i leden skyldighet att anlita lots börjar och slutar). Förslagen samordnas med de lotsleder och bordningsplatser som Sjöfartsverket beslutar om genom ändringar i föreskrifterna (SJÖFS 2011:9) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Transportstyrelsens förslag innebär att bestämmelserna om tvåmanslotsning tas bort och att Sjöfartsverket får bedöma behovet av sådan lotsning inför respektive uppdrag. Därutöver föreslås smärre ändringar i ansökningsvillkoren för lotsdispens och viss utvidgning av områden utan lotsplikt.

Taggar:

lotsning